Nádej v čase korony (online podujatie)

V Matúšovom evanjeliu čítame: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 5,16)

Online podujatie Nádej v čase korony sa uskutoční stredu 16. decembra 2020 o 18,00.

Podujatie organizuje rada KBS Iustitia et Pax v spolupráci s hnutím eRko a Fórom kresťanských inštitúcií.

Jeho cieľom je nechať zaznieť hlas kresťanov v čase korony, aby sme sa navzájom povzbudili v nádeji.

V prvej vlne pandémie sa zdvihla veľká vlna solidarity - ľudia robili nákupy pre svojich starších susedov, šili si rúška, bolo cítiť spolupatričnosť. S príchodom druhej vlny je vo verejnom priestore viditeľnejšia "zlá nálada” - strach zo straty príjmu, neistota spojená so stále sa meniacimi opatreniami, nedôvera v inštitúcie a odborníkov, nejasná vízia konca pandémie, obmedzené bohoslužby, protesty… Kresťania sú povolaní byť svedkami nádeje aj v ťažkých časoch pandémie. Napriek "zlej nálade” v spoločnosti pribúda množstvo malých (často lokálnych) iniciatív, ktoré rozsvecujú svetlo. Naším zámerom je dať im zaznieť, aby nestáli “pod mericou”, ale dať ich na svietnik. Nie pre svetskú slávu, ale aby inšpirovali. Chceme v spoločnom dialógu lepšie pomenovať súčasné výzvy a hľadať na ne kreatívne odpovede.

Hosťami budú:
Mons. PETER RUSNÁK - bratislavský eparcha
Mons. JOZEF HAĽKO - bratislavský pomocný biskup
KATKA HULMANOVÁ - Fórum kresťanských inštitúcií
LUCIA MOLNÁROVÁ - eRko Podujatie bude moderovať
MAROŠ ČAUČÍK.

Podujatie budeme vysielať online na Facebooku.

2020/08/16 Justitia et Pax Europa pozýva k modlitbe Otče Náš za bieloruský ľud

Bratislava 17. augusta (TK KBS) K spoločnej modlitbe "Otče Náš" za bieloruský ľud pozýva v utorok 18. augusta 2020 o 18:00 Výkonný výbor Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj (Justitia et Pax Európa). K modlitbe pozýva vo vyhlásení, ktoré vydala k súčasnej situácii v Bielorusku. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie Výkonného výboru Justitia et Pax Európa k súčasnej situácii v Bielorusku


Pokoj a spravodlivosť pre Bielorusko


Po prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré sa konali 9. augusta 2020, sa tisíce demonštrantov vydali do ulíc, aby odmietli výsledky volieb ako zmanipulované, čo viedlo k násilným stretom s národnými bezpečnostnými zložkami. Podľa zverejnených správ stálo neprimerané násilie zo strany bieloruských úradov najmenej dva ľudské životy a spôsobilo stovky zranení. Asi 6000 demonštrantov bolo zadržaných a mnohí z tých, ktorí boli následne prepustení, nesú známky mučenia. Okrem toho sa zintenzívnilo potláčanie občianskych práv a slobôd. Táto alarmujúca situácia predstavuje vážnu hrozbu pre spravodlivosť a pokoj nielen v Bielorusku, ale aj v celom regióne.


V mene Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj (‘Justitia et Pax Európa‘) odsudzujeme akúkoľvek formu násilia a dôrazne protestujeme proti mučeniu zadržaných demonštrantov bieloruskými bezpečnostnými zložkami. Žiadame tiež o okamžité prepustenie všetkých osôb, ktorých zatknutie bolo neopodstatnené.


Naliehame na bieloruské štátne orgány, aby v plnej miere rešpektovali demokratické princípy a dodržiavali ľudské práva vrátane práva na život, zákazu mučenia, slobody zhromažďovania, médií a prejavu.

Vítame jednotu členských štátov Európskej únie pri preukazovaní ich solidarity s bieloruským ľudom a vyjadrujeme svoju podporu úsiliu Eú pracovať na cielených opatreniach proti jednotlivcom zodpovedným za závažné porušenia ľudských práv.


Pripájame sa ku katolíckym biskupom Bieloruska v ich žiadosti o hľadanie pravdy prostredníctvom pokojného a inkluzívneho dialógu medzi bieloruským politickým vedením a širšou občianskou spoločnosťou s cieľom zabrániť ďalšiemu násiliu.
 Pozývame všetkých kresťanov, aby sa spojili v modlitbe Pána „Otče Náš“ za bieloruský ľud v utorok 18. augusta 2020 o 18:00 SEČ, aby mohla zvíťaziť pravda, spravodlivosť a pokoj.V Bruseli 16. augusta 2020

Výkonný výbor Justitia et Pax Európa

Mons. Noel Treanor, biskup z Down and Connor, predseda
Maria Krabbe Hammershoy, podpredsedníčka
Isabel Cuenca Anaya
Daniel Darmanin
Cécile Dubernet
Arnaud Gorgemans
Marek Mišák


-
Justitia et Pax Europa je organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 31 národných komisií alebo rád Iustitia et Pax. Tie pôsobia pri príslušných biskupských konferenciách, ktoré sa usilujú o odstránenie chudoby, presadzovanie ľudských práv, mieru, zmierenia, ako aj o rozvoj a zachovanie stvorenia. Rada Iustitia et Pax je poradným orgánom Konferencie biskupov Slovenska. Podobne ako rovnomenná pápežská rada, jej úlohou je presadzovať spravodlivosť a pokoj vo svetle Evanjelia a sociálnej náuky Cirkvi.

2016/12/09 Cesta z chudoby dominovala zasadnutiu lídrov rôznych komisií, rád a skupín

Bratislava 12. decembra (TK KBS) Rada Iustitia et Pax, Sociálna subkomisia teologickej komisie KBS a Fórum kresťanských inštitúcií pripravili v uplynulých dňoch už ôsme spoločné zasadnutie. Zorganizovali ho pri príležitosti Dňa ľudských práv pod titulom Cesty z chudoby: Ako pomôcť chudobným dostať sa z kolotoča dlhov a exekúcií?

V prvej časti referovali zástupcovia rád a komisií o svojej činnosti a plánoch do budúcnosti. Okrem hostiteľov a Rady pre Rómov a menšiny, Rady pre pastoráciu v SKCH, Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a Bioetickej komisie, Ordinariátu OS a OZ SR sa na stretnutí zúčastnili aj riaditelia charít, lídri rôznych sociálnych inštitúcií a reholí, zástupcovia Evanjelickej diakonie, oddelenia legislatívy a európskych záležitostí Konferencie Biskupov Slovenska, ale aj dobrovoľníci, ktorí chcú dlhodobo stáť pri chudobných a sprevádzať ich.

Druhá časť stretnutia patrila hosťom. Prvým bol Ján Hero, riaditeľ odboru koncepcií a analýz z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ďalším Mária Kolíková, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR a tretím Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Všetci prejavilii záujem o dlhodobú a konkrétnu spoluprácu. Sprevádzajúci by mohli napríklad dostať odborné a praktické vedomosti v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti a s Centrami právnej pomoci v súvislosti s novými úpravami exekučného poriadku a osobného bankrotu. Deklarovaná bola aj pripravenosť k intenzívnejšej spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

„Zastávame názor, že chudoba je taký problém, že vieme s ním bojovať iba spoločne. Preto sa takýmto spôsobom spájame a ponúkame spoluprácu štátu a samospráve. Je legitímne, že pohľad Cirkvi na chudobu a pohľad štátu, samosprávy, tretieho sektora a vedcov je iný. Je potrebné vzájomne sa rešpektovať a napĺňať svoje poslanie a charizmu v pravde a v láske a tak dobre, ako to vládzeme a vieme. Keď každý z nás bude robiť to, čo je jeho úloha a poslanie, môžeme aspoň trochu prispieť k rešpektovaniu ľudských práv chudobných a k zachovaniu ich dôstojnosti. Je potrebné, aby sme sa v pomoci zosúladili, aby pravidlá, ktoré stanovuje štát a samospráva, neboli zamerané populisticky, ale aby prispeli k dôstojnejšiemu životu chudobných, aby zákonné opatrenia umožnili pomáhajúcim inštitúciám lepšie pomáhať a nehádzali im polená pod nohy. Konkrétne môžem spomenúť nedávnu novelu zákona o potravinách, ktorá síce dáva charitatívnym organizáciám možnosť použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ale za neprijateľných administratívnych podmienok. Chudoby a dlhodobo neriešených problémov je toľko, že si nemôžeme dovoliť súťažiť a vzájomne sa nahrádzať, ale treba budovať sociálnu sieť v synergii a spolupráci pre zabezpečenie ľudských práv chudobných a dobro celej spoločnosti. Ignorovanie týchto skutočností privádza našu spoločnosť k extrémizmu a nenávisti a je otázkou času, kedy sa sociálny zmier naruší,” uviedla predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová.

Účastníci stretnutia sa v nadväznosti na toto stretnutie chcú venovať posilneniu zázemia pre chudobných a dlhodobému (niekoľkoročnému) sprevádzaniu chudobných s konkrétnym cieľom získať a poskytnúť formáciu a vzdelanie stovke sprevádzajúcich dobrovoľníkov a profesionálov. Združenie Dobrý pastier, ktoré má dlhodobé skúsenosti aj v pomoci  ľuďom v exekúcii, ponúklo prvé základné informačné stretnutie pre pomáhajúcich, ktoré by sa mohlo uskutočniť v januári 2017. Takisto sa bude pokračovať v stretnutiach s ministerstvami a inštitúciami, ktoré sú partnermi v starostlivosti o chudobných.

2015/12/10 Predseda Islamskej nadácie na zasadnutí komisí a rád KBS v Trnave

Bratislava 14. decembra (TK KBS) Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktoré sme si pripomenuli 10.decembra, sa na pozvanie predsedu Rady KBS Iustitia et Pax, vladyku Petra Rusnáka a arcibiskupa Jána Oroscha, predsedu Rady pre migrantov, utečencov a pútnikov a Rady KBS pre misie, uskutočnilo v Trnave už siedme spoločné zasadnutie komisií a rád KBS, ktoré majú v náplni práce sociálnu problematiku.

Zasadnutie začalo svätou omšou, kde prítomných arcibiskup Orosch vyzval, aby sa učili vidieť v migrantoch Krista, ktorý prichádza. Po duchovnom slove vladyku Petra Rusnáka boli prezentované mnohé iniciatívy rád KBS, Slovenskej katolíckej charity, reholí, farností, hnutí a združení, ktorým leží na srdci pomoc núdznym a nezatvárajú si oči pred chudobou okolo nás. Riaditeľ Diecéznej charity Nitra Juraj Barát informoval prítomných o aktuálnej situácii ohľadom príchodu utečencov na Slovensko. Vyjadril prekvapenie nad tým, akú vlnu odporu vyvoláva ich plánovaný príchod.

V ďalšom programe vystúpili hostia - Mohamad Safwan Hasna, predseda Islamskej nadácie na Slovensku, Alžbeta Kovaľová, konzultorka Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov, Jana Verdura, koordinátorka  projektu Rafael Slovenskej katolíckej charity, Michaela Pobudová z iniciatívy Kto pomôže. V diskusii najviac otázok smerovalo na Mohamada Hasnu, nakoľko stretnutie medzi predstaviteľmi sociálne zameraných rád a komisií KBS a  moslimskou komunitou sa uskutočnilo po prvý raz. Rada Iustitia et Pax považuje toto stretnutie za prínosné a plánuje pokračovať v dialógu s moslimskou komunitou na Slovensku.
 

2015/07/21 Eparcha Rusnák inicioval stretnutie k problematike utečeneckej krízy

V utorok 21. júla 2015 inicioval bratislavský eparcha Peter Rusnák stretnutie zástupcov Rady Iustitia et Pax, Sociálnej subkomisie KBS, Fóra kresťanských inštitúcií a ďalších mimovládnych organizácií k utečeneckej kríze, ktorá trápi súčasnú Európu. Prítomní hovorili o možnostiach, ktorými ešte môže Cirkev účinne zasiahnuť pri riešení problému.

"Uvedomujeme si obavy, ktoré v ľuďoch táto pre nás Slovákov nová skúsenosť vyvoláva," vysvetľuje biskup Rusnák a dodáva:"Strach z neznámeho nám však nemôže brániť pomôcť blížnemu v núdzi. Samozrejme so všetkou obozretnosťou, ktorá je potrebná." Ako kľúčové boli na stretnutí identifikované najmä formovanie verejnej mienky a dlhodobá integrácia azylantov. Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese zohrávajú a budú zohrávať rehole, cirkevné hnutia, združenia a spoločenstvá angažovaných veriacich.

Zástupcovia komisií a organizácií ocenili doterajšie aktivity - najmä aktivity Slovenskej katolíckej charity a zbierku KBS počas Kvetnej nedele. Ocenili i ochotu dobrovoľníkov zapojených v projekte Spoločenstva Ladislava Hanusa ktopomoze.sk.​

2015/06/16 Slovensko navštívil predseda Konferencie komisií Iustitia et Pax Európy

Návševa arcibiskupa Jeana-Clauda Hollericha

Slovensko navštívil v utorok 16. júna luxemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich. Predseda Konferencie komisií pre spravodlivosť a pokoj Európy (Justice ad Peace Europe) sa stretol so zástupcami Rady KBS Iustitia et pax. Hovoril s nimi o ich činnosti a aktuálnych témach ako migrácia či vojnové konflikty vo svete. Na Slovensko prišiel z Prahy, kde sa zúčastnil na stretnutí exekutívneho výboru.

Jednou z oblastí, na ktorú sa Konferencia komisií pre spravodlivosť a pokoj Európy zameriava, je migrácia. „Sám pochádzam z krajiny, kde je 45 % obyvateľstva zo zahraničia. Tragédie, ktoré sa teraz stali v Stredozemnom mori, sú obrovskou ľudskou tragédiou. Takéto tragédie nesmieme pripustiť, či už ako ľudia, ale o to viac ako kresťania. Európska únia sa musí viac zamerať na rozvojovú pomoc, aby sa zabránilo tým okolnostiam, pre ktoré prisťahovalci opustili svoje krajiny," citovalo arcibiskupa Hollericha Rádio LUMEN.

Tým, ktorí majú strach z utečencov, arcibiskup Hollerich odkazuje: „Celkom rozumiem obavám ľudí v dnešnom svete hospodárskej krízy. Moja odpoveď týmto ľuďom by bola, že migranti, ktorí prichádzajú, sú v prvom rade ľudia so svojimi radosťami, nádejami i trápeniami. Samozrejme, že môže dôjsť aj k zneužitiu tejto situácie na účely kriminality alebo terorizmu, ale to nemôže viesť k zmene nášho postoja voči migrácii. To, že sú problémy v rodine eznamená, že teraz zanedbáme rodinnú politiku, práve naopak, musíme sa jej venovať viac.“

Konferencia komisií pre spravodlivosť a pokoj Európy (Justice and Peace Europe) združuje 31 národných komisií Iustitia et pax zaoberajúcich sa podporou spravodlivosti, mieru a rešpektovania ľudskej dôstojnosti. Jednotlivé komisie sú súčasťou európskych biskupských konferencií. Radu KBS Iustitia et Pax, ktorú vedie Mons. Peter Rusnák, aktuálne tvorí päť členov. Je poradným orgánom Konferencie biskupov Slovenska.

2015/01/29 Zasadala Rada Konferencie biskupov Slovenska Iustitia et Pax

Vo štvrtok 29. januára 2015 na Gréckokatolíckom eparchiálnom úrade v Bratislave zasadala Rada KBS Iustitia et Pax. Radu pod vedením Mons. Petra Rusnáka aktuálne tvorí päť členov: Vladimír Thurzo, Pavol Baxa, Ján Fabičovic a výkonný tajomník Ivan Vojtaššák.

Rada Iustitia et Pax je poradným orgánom Konferencie biskupov Slovenska. Podobne ako rovnomenná pápežská rada, jej úlohou je presadzovať spravodlivosť a pokoj vo svetle Evanjelia a sociálnej náuky Cirkvi.